Ölçme Ve Değerlendirme

Ölçme Ve Değerlendirme

1)TİMİ TESTİ

Her çocuğun kendine özgü zeka alanları bulunmaktadır. Bu alanlar kendi içinde birden fazla şekilde bireyde yer almaktadır. Çocuğun ilgili olduğu zeka alanlarında kendini keşif sürecinde ona yol göstermek ve bunu gözlemleyebilmek onun gelişimini erkenden destekleyebilmek için özel önem taşımaktadır.

Her bireyin biricik ve gelişime açık olabileceği bilinciyle, ilgili olduğu alanları keşfedebilmek için 5 ve 6 yaş çocuklarına TİMİ testi uygulamaktayız.

Çocukların ilgi duydukları alanların belirlenmesi; becerilerinin keşfedilmesine ve
yeni öğrenme ve gelişme olanakları sunulmasına imkan tanımaktadır. . Bu
test çocukların ilgi alanlarını “Çoklu Zekâ Kuramı” çerçevesinde aşağıda belirtilmiş
8 farklı alana göre değerlendirmektedir. Bu alanlar:

SÖZEL-DİLSEL ZEKÂ

Bu ilgi ve zekâ alanı çocuklarda hikaye dinleme ve anladığını aktarma becerisine sahip, kelime oyunlarını sevme, yabancı dile ilgi duyma ve öğrenmeye istekli olma öykü ve müzik dinlemekten hoşlanma, espri yapma, neden-sonuç ilintilerini kurabilme şeklinde kendini göstermektedir.

KİŞİYE DÖNÜK-İÇSEL ZEKÂ

Duygu ve düşüncelerini kolaylıkla ifade edebilirler. Tek başına etkinliklerde bulunma, resim yapma ve oyun oynayabilme becerisine sahip, özellikle öz-bakım becerileri gelişirken her şeyi kendisi başarmak ve yapmak isteyen, bireysel alanlara ihtiyaç duyan, kendini gerçekleştirmeye eğilimli, kendine güven duygusu gelişmiş “Ben Yapabilirim” cümlesine sık sık rastlanan çocukların sahip olduğu varsayılan ilgi ve zekâ alanıdır.

KİŞİLERARASI- SOSYAL ZEKÂ

Yalnız olmak yerine insanlarla birlikte olmak isteyen, sosyal ortamlardan keyif alan, etkinliklere katılan, sosyotrop olan, yeni bir ortama girdiğinde kendini kolaylıkla tanıtan ve iletişim kuran, başkalarıyla etkileşimde olabilen, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama ve ona uygun davranış gösterebilme konusunda başarılı çocukların kullandığı gözlemlenen zekâ ve ilgi türüdür.

MANTIKSAL- MATEMATİKSEL ZEKÂ
Matematiksel zekâsı ön planda olan kişiler analitik düşünebilme konusunda iyidirler. Parçaları bir araya getirip sonuç çıkarma, tümden gelim veya tüme varım konusunda başarılıdırlar. Muhakeme yeteneği, matematiksel zekânın bir parçasıdır.
 
GÖRSEL- UZAMSAL ZEKÂ

Bu zekâ türüne sahip çocuklar; öyküyü okumadan yalnızca resimlere bakarak hikâyeyi anlatabilirler, renkleri çok kolay ve tonlarıyla öğrenirler, şekillerden çeşitli figürler üretebilirler. Üç boyutlu legolarla çeşitli oyunlar üretebilirler, yap-boz yapmada ve labirentlerden oluşan bulmacalarda güzel sonuç elde ederler. Benzerlikleri-farklılıkları bulmayı gerektiren, detaylı etkinliklerden hoşlanırlar.

MÜZİK ZEKÂSI

Şarkı söylemekten ve dinlemekten keyif alan, kendi kendilerine melodi veya şarkı sözleri üreten, bir veya birden fazla müzik aletini çalma konusunda ilgili ve duyduğu seslere karşı duyarlı olan, onlara tepkiler veren çocukların sahip olduğu düşünülen zekâ ve ilgi türüdür.

BEDENSEL- KİNESTETİK ZEKÂ

Beden dilini sık sık kullanan, hareketli, enerjik, dokunsal temastan hoşlanan, belli bir sportif alanda başarılı olmaya yatkın olan çocukların sahip olduğu düşünülen zekâ ve ilgi türüdür.

DOĞA ZEKASI

Bu zeka türüne sahip çocuklar doğal yaşam kaynaklarına ilgi duyan, meraklı, çevresini gözlemleyen, diğer canlı türlerine ilgi duyan, biyolojiyle ilgili çocuklardır. Doğayla ilgili ve gözlemleyen çocukların sahip olduğu düşünülen zeka ve ilgi türüdür.

2)PORTAGE GELİŞİM ENVANTERİ

Portage Erken Eğitim envanteri 0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel olarak yaşına uygun becerilere sahip olup olmadığını tespit etmek için kullanılmaktadır. Çocuğun sosyal, dil, özbakım, bilişsel ve fiziksel gelişim açısından hangi aşamada olduğu tespit edilir ve çocuğun olduğu aşamadan itibaren, her bir beceriyle ilgili geliştirmeye yardımcı egzersizler, oyunlar anne-babaya öğretilerek çocuğun sağlıklı büyümesini sağlamak hedeflenir. Portage erken eğitim programı normal gelişim gösteren çocuklara uygulanabildiği gibi gelişiminin herhangi bir basamağında gecikme göstermiş veya gelişimsel geriliği olan çocuklar için de uygulanabilir. 

Bu Envanterin Kapsadığı Alanlar:

  • Bebek Gelişim Basamakları
  • Dil gelişimi
  • Özbakım gelişimi
  • Bilişsel gelişim
  • Fiziksel gelişimdir.

PORTAGE Erken Çocukluk Dönemi Gelişim Ölçeği

0 – 6 yaş arası çocukları bebek uyarımı, sosyal gelişim, dil gelişimi, bilişsel gelişim, öz bakım ve fiziksel gelişim açısından test edilir. Ev görüşmeleri, bireysel etkinlikler ve geliştirilmesi gereken becerilere ait bir çalışma programını ve doğru yönlendirmeyi kapsar.

3) DENVER GELİŞİM TARAMA TESTİ

Çocuklarda gelişmenin izlenmesi, normalden sapmaların erken tanınabilmesi için gelişimsel tarama testlerinin düzenli olarak kullanılması gereklidir. Küçük çocukların gelişimindeki sapmaları rutin fizik muayene sırasında anlamak güçtür. Gelişimsel bozukluğun varlığı genellikle çocukta yürümeme, konuşmama gibi belirgin sorunlar ortaya çıktığında ya da okulda başarısız olduğunda farkedilir.

Denver II 0-6 yaş arasındaki, sağlıklı görünümde olan çocuklara uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Çocuğun yaşına uygun becerilerini değerlendiren bu test, belirti vermemiş olan gelişimsel sorunları taramada, kuşkulu durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada, ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları (örneğin perinatal sorunlar geçirmiş bebekleri) izlemede değerlidir. Denver II çocuğun işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır. Zeka testi değil, gelişim testidir. Gelecekteki zihinsel veya uyumsal yeteneği tahmin etmede kullanılamaz. Öğrenme güçlüğü, konuşma bozukluğu, duygusal bozukluk gibi tanılar vermek üzere yapılandırılmamıştır ve fizik muayene veya tanısal değerlendirme yerine kullanılmamalıdır. Denver II, aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere test formu üzerinde dört bölümde toplanmış 134 maddeden oluşmaktadır:

  1. Kişisel-Sosyal: insanlarla iletişim kurma, bireysel gereksinimlerini karşılayabilme
  2. Ince motor-uyumsal: el-göz koordinasyonu, cisimleri kullanabilme, sorun çözme.
  3. Dil: işitme, anlama, dili kullanma.
  4. Kaba motor: oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak koordinasyon yeteneği

Ayrıca testin sonunda doldurulan 5 adet “Test Davranışı” maddesi uygulayıcının, çocuğun test süresinde davranışlarını ve yeteneklerini nasıl kullandığının değerlendirilmesine yardım eder.

4)METROPOLİTAN OKUL OLGUNLUĞU TESTİ
 

Çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.
Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başlangıcında değerlendirmek için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu test, altı ayrı alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekilde sıralanmaktadır:
Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine anlatılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bunu birleştirmesi gibi karmaşık bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Sosyokültürel faktörün etkisinin fazla olduğu alt testlerden biri olan genel bilgi alt testinde söz konusu olan resimler, çocukların günlük hayatta her zaman karşılaşabileceği görme ve elleme olanağına sahip olduğu nesnelere aittir. Çocuktan gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında ilişki kurması ve nesneyi isimlendirmesi istenilmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan eşleştirme, metropolitan okul olgunluğu testinin en önemli bölümlerinden birini oluşturmaktadır. Benzerliklerin tanınmasını içine alır. Her madde de hayvanların, eşyaların, sayıların, harflerin, kelimelerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içine alınmış resmin aynısının çocuktan bulması ve çerçeve içine alması istenir. Genellikle bu testte şekilleri doğru olarak işaretleyemeyen ve ters işaretleyen çocuklarda okuma ve yazmada problemlerin görüldüğü belirtilmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu test sayı bilgisini ölçmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan okul öncesi çocuklarda o zamana kadar kazanılmış olan sayı kavramını dolayısıyla sayı olgunluğunu ölçmek amaçlanmaktadır.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak algılaması ve buna mekan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yer tutmaktadır. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket kontrolünün bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını mekanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların, daha sonraları, okuma yazmanın öğrenilmesinde zorluk çekmeleri araştırmacıların özellikle üzerinde durduğu konulardan biridir (Çataloluk 1994). Bu tür testlerin çocuklarda, fiziksel gelişmeyi belirlediği kadar, zihinsel olgunluğu da belirledikleri saptanmıştır. Çocuğun, çizme ve yazmada gösterdiği mekanda ters algılama eğilimi kopya etme alt testinde kendini gösterebilir.
Bütün bu alt testlerde her maddeye doğru verilen yanıt bir puan ile değerlendirilir. Puanların tümü testin toplam puanını oluşturur. Toplam puanın yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu gösterir. Her alt testin kendine ait puanları da belirlenir.

5)BİR AİLE ÇİZ TESTİ

Çocuk psikolojisi çalışmalarında kullanılan "Aile Çiz Testi" Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Çocuk psikolojisi çalışmalarında kullanılan "Aile Çiz Testi" Maurice Porot tarafından geliştirilen ve psikanalitik verilere dayanan projektif bir resim testidir. Bu testin temel amacı, çocuğun ailesi ile olan çatışmalarını açığa çıkarmaktır. Testin tüm gereci: kağıt, kalem, silgi ve boya kalemlerinden oluşur.

6)FRANKFURTER DİKKAT TESTİ

Frankfurter dikkat testi 60 – 72 ay arası çocuklara elma ve armut figürleriyle uygulanan bir dikkat testidir. Farklılıkları bulma puanı ve hızıyla ilgilidir. Tanı koymada tek başına yeterli değildir fakat dikkat eksikliğini belirlemede etkilidir.


7)MOXO DİKKAT TESTİ

MOXO dikkat ölçme testi çocuklar ve  yetişkinler için geliştirilmiş (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder) Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu tanısına yardımcı olan , bilgisayar üzerinden yapılan görsel ve işitsel çeldiricilerin olduğu “online” dikkat ölçme testidir .MOXO, dikkat eksikliği , zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivitenin objektif olarak ölçülmesini sağlayan bir testtir.